Top Ad unit 728 × 90

.

Mới nhất

Seo-blogspot

Tạo Recent Post theo Label style tin tức

Đây là dạng Recent Post theo label, dạng style tin tức, nó giống style của Arlinadzgn, những bác có thể tuân theo chỉ dẫn ở bên dưới, demo như hình bên dưới.
title=

Hướng dẫn tạo Recent Post hiển thị theo Label

Bước 1: Vào blogger.com > Template > Edit HTML
Bước 2: Dán code bên dưới vào trên thẻ </head>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<style type='text/css'>
.newarlinalabel1 ul,.newarlinalabel2 ul{list-style:none;margin:0;padding:0}.newarlinalabel1 li,.newarlinalabel2 li{margin:0;padding:0;}.newarlinalabel1 .widget,.newarlinalabel2 .widget{margin:0;padding:0}.newarlinalabel1 .widget-content,.newarlinalabel2 .widget-content{border:1px solid #e9e9e9;padding:20px;margin:0;word-wrap:break-word;overflow:hidden}.newarlinalabel1 h2,.newarlinalabel2 h2,.newarlinalabel3 h2{position:relative;margin:0;padding:15px 20px;font-size:16px;font-weight:700;text-transform:uppercase;color:#333;border:1px solid #e9e9e9;border-bottom:0}.newarlinalabel2 h2,.newarlinalabel3 h2{margin:20px 0 0 0;}.newarlinalabel1 h2:before,.newarlinalabel2 h2:before,.newarlinalabel3 h2:before{content:&#39;\f108&#39;;right:10px;bottom:0;font-family:FontAwesome;font-style:normal;font-weight:normal;margin:0 10px 0 0;color:#ff675c;}.newarlinalabel2 h2:before{content:&#39;\f0c3&#39;;}.newarlinalabel3 h2:before{content:&#39;\f143&#39;;}.newarlinalabel1 .index,.newarlinalabel2 .index{font-size:10px;float:right;font-weight:400;}.newarlinalabel1 .index a,.newarlinalabel2 .index a{display:flex;color:#039be5;padding:3px 8px;border-radius:2px;font-weight:400;border:1px solid #29b6f6}.newarlinalabel2 .index a{color:#ef6c00;border-color:#ffa726}.newarlinalabel1 .index a:hover{background:#039be5;color:#fff;border-color:transparent}.newarlinalabel2 .index a:hover{background:#ef6c00;color:#fff;border-color:transparent}.newarlinalabel1 .index a:after{content:&quot;\f105&quot;;font-family:FontAwesome;font-style:normal;font-weight:normal;text-decoration:inherit;padding-left:5px}.newarlinalabel2 .index a:after{content:&quot;\f105&quot;;font-family:FontAwesome;font-style:normal;font-weight:normal;text-decoration:inherit;padding-left:6px}.newarlinalabel2 span.newarlina_meta_comment a:hover{color:#38761d!important}.newarlinalabel2 ul.newarlina_thumbs li a:hover,.newarlinalabel2 ul.newarlina_thumbs2 li a:hover{color:#ff675c;text-decoration:none}.newarlina_left{width:280px;width:45.7%;float:left;margin:0;padding:0 20px 0 0;border-right:1px solid #e9e9e9}.newarlina_right{width:250px;width:47.5%;float:right;margin:0;padding:0}ul.newarlina_thumbs{margin:0;padding:0}ul.newarlina_thumbs li,ul.newarlina_thumbs2{margin:0;padding:0}ul.newarlina_thumbs .cat_thumb{position:relative;margin:0 0 15px;padding:0;width:280px;height:200px}ul.newarlina_thumbs .cat_thumb img{height:auto;width:100%;transition:all 0.2s}ul.newarlina_thumbs .cat_thumb img:hover{opacity:.9;}ul.newarlina_thumbs2 li{margin:0 0 10px;padding:0 0 10px;border-bottom:1px solid #e9e9e9}ul.newarlina_thumbs2 li:last-child{border-bottom:none;margin:0;padding:0}ul.newarlina_thumbs2 .cat_thumb2{float:left;margin:0 10px 0 0;width:62px;height:72px;overflow:hidden}ul.newarlina_thumbs2 .cat_thumb2 img{height:auto;transition:all .2s}ul.newarlina_thumbs2 .cat_thumb2 img:hover{opacity:.9;}span.newarlina_title{font-family:&#39;Roboto Condensed&#39;,sans-serif;font-size:20px;font-weight:700;display:block;margin:0 0 10px;line-height:normal;text-transform:none}span.newarlina_title2{font-size:16px;line-height:1.4em;margin:0 0 3px}span.newarlina_title a{color:#333}span.newarlina_title a:hover{color:#ff675c;text-decoration:none}span.newarlina_summary{display:block;line-height:1.6em;font-size:13px;text-overflow:ellipsis;margin:10px 0 0 0}span.newarlina_meta{display:block;font-family:&#39;Roboto Condensed&#39;,sans-serif;font-size:11px;font-weight:400;color:#aaa;text-transform:uppercase}span.newarlina_meta a{color:#aaa;display:inline-block}span.newarlina_meta_date,span.newarlina_meta_comment,span.newarlina_meta_more{display:inline-block;margin-right:10px}span.newarlina_meta_comment a:before{content:&quot;\f0e6&quot;;font-family:FontAwesome;font-style:normal;font-weight:normal;text-decoration:inherit;padding-right:5px}span.newarlina_meta_comment a:hover{color:#ff675c!important}span.newarlina_meta_date:before{content:&quot;\f133&quot;;font-family:FontAwesome;font-style:normal;font-weight:normal;text-decoration:inherit;padding-right:5px}ul.newarlina_thumbs2 li a:hover,ul.newarlina_thumbs li a:hover{color:#ff675c;text-decoration:none}@media screen and (max-width:1024px) {.newarlinalabel1 .widget-content, .newarlinalabel2 .widget-content {padding:20px 25px;}.newarlina_left {width:50%;float:left;margin:0;padding:0;border-right:none}.newarlina_right {width:46%;float:right;margin:0;padding:0;}ul.newarlina_thumbs .cat_thumb {width:100%;height:auto;}ul.newarlina_thumbs .cat_thumb img {width:100%;height:auto;}ul.newarlina_thumbs li {margin:0;padding:0;}span.newarlina_title2 {font-size:20px;line-height:1.2em;}span.newarlina_summary {font-size:14px;}}@media only screen and (max-width:768px){.newarlinalabel1 .widget-content,.newarlinalabel2 .widget-content{padding:10px 20px}.newarlina_right{width:100%;float:left;margin:0;padding:0}ul.newarlina_thumbs2 li{border-bottom:0}span.newarlina_summary,.newarlina_left{display:none}span.newarlina_title{margin:0 0 5px}ul.newarlina_thumbs li{margin:0 0 10px;padding:0 0 10px;border-bottom:0}span.newarlina_title2{font-size:18px;line-height:1.2em}}@media only screen and (max-width:480px){#newarlinalabel1-wrapper,#newarlinalabel2-wrapper{display:none}}@media only screen and (max-width:320px){.newarlinalabel1 .widget-content,.newarlinalabel2 .widget-content{padding:10px 20px}.newarlinalabel1 h2,.newarlinalabel2 h2{padding:10px 20px 1px 20px}.newarlina_right{width:100%;float:left;margin:0;padding:0}ul.newarlina_thumbs li{margin:0 0 10px;padding:0 0 10px;}span.newarlina_title2{font-size:18px;line-height:1.2em}}@media screen and (max-width:260px) {.newarlinalabel1 .widget-content,.newarlinalabel2 .widget-content{padding:10px}.newarlinalabel1 h2,.newarlinalabel2 h2{padding:10px 10px 1px 10px}.newarlina_right{width:100%;float:left;margin:0;padding:0}ul.newarlina_thumbs li{margin:0 0 10px;padding:0 0 10px;}span.newarlina_title2{font-size:18px;line-height:1.2em}}
</style>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[function labelthumbs(t){for(var e=0;e<numposts;e++){var n,r=t.feed.entry[e],m=r.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var i=0;i<r.link.length;i++){if("replies"==r.link[i].rel&&"text/html"==r.link[i].type)var l=r.link[i].title,o=r.link[i].href;if("alternate"==r.link[i].rel){n=r.link[i].href;break}}var u;try{u=r.media$thumbnail.url,u=u.replace("/s72-c/","/w"+thumb_width+"-h"+thumb_height+"-c/")}catch(h){s=r.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),u=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:no_thumb}var p=r.published.$t,w=p.substring(0,4),_=p.substring(5,7),f=p.substring(8,10),g=new Array;g[1]="January",g[2]="February",g[3]="March",g[4]="April",g[5]="May",g[6]="June",g[7]="July",g[8]="August",g[9]="September",g[10]="October",g[11]="November",g[12]="December",document.write('<span class="newarlina_left">'),document.write('<ul class="newarlina_thumbs">'),document.write("<li>"),1==showpostthumbnails&&document.write('<a href="'+n+'"><div class="cat_thumb"><span class="rollover"></span><img width="'+thumb_width+'" height="'+thumb_height+'" alt="'+m+'" src="'+u+'"/></div></a>'),document.write('<span class="newarlina_title"><a href="'+n+'" target ="_top">'+m+"</a></span>");var v="";if(document.write('<span class="newarlina_meta">'),1==showpostdate&&(v=v+'<span class="newarlina_meta_date">'+g[parseInt(_)]+" "+f+", "+w+"</span>"),1==showcommentnum&&("1 Comments"==l&&(l="1 Comments"),"0 Comments"==l&&(l="0 Comments"),showcomment='<span class="newarlina_meta_comment"><a href="'+o+'">'+l+"</a></span>",v+=showcomment),1==displaymore&&(v=v+'<span class="newarlina_meta_more"><a href="'+n+'" class="url" target ="_top">Read More...</a></span>'),document.write(v),document.write("</span>"),document.write('<span class="newarlina_summary">'),"content"in r)var y=r.content.$t;else if("summary"in r)var y=r.summary.$t;else var y="";var k=/<\S[^>]*>/g;if(y=y.replace(k,""),1==showpostsummary)if(y.length<numchars)document.write(""),document.write(y),document.write("");else{document.write(""),y=y.substring(0,numchars);var $=y.lastIndexOf(" ");y=y.substring(0,$),document.write(y+"..."),document.write("")}document.write("</span>"),document.write("</li>"),document.write("</ul>"),document.write("</span>")}document.write('<span class="newarlina_right">'),document.write('<ul class="newarlina_thumbs2">');for(var e=1;e<numposts2;e++){var n,r=t.feed.entry[e],m=r.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var i=1;i<r.link.length;i++){if("replies"==r.link[i].rel&&"text/html"==r.link[i].type)var l=r.link[i].title,o=r.link[i].href;if("alternate"==r.link[i].rel){n=r.link[i].href;break}}var x;try{x=r.media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/w"+thumb_width2+"-h"+thumb_height2+"-c/")}catch(h){s=r.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),x=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:no_thumb2}var p=r.published.$t,w=p.substring(0,4),_=p.substring(5,7),f=p.substring(8,10);1==showpostthumbnails2&&document.write('<a href="'+n+'"><div class="cat_thumb2"><img width="'+thumb_width2+'" height="'+thumb_height2+'" alt="'+m+'" src="'+x+'"/></div></a>'),document.write("<li>"),document.write('<span class="newarlina_title newarlina_title2"><a href="'+n+'" target ="_top">'+m+"</a></span>");var v="";document.write('<span class="newarlina_meta newarlina_meta2">'),1==showpostdate2&&(v=v+'<span class="newarlina_meta_date">'+g[parseInt(_)]+" "+f+", "+w+"</span>"),1==showcommentnum2&&("1 Comment"==l&&(l="1 Comments"),"0 Comment"==l&&(l="0 Comments"),showcomment='<span class="newarlina_meta_comment newarlina_meta_comment2"><a href="'+o+'">'+l+"</a></span>",v+=showcomment),1==displaymore2&&(v=v+'<span class="newarlina_meta_more newarlina_meta_more2"><a href="'+n+'" class="url" target ="_top">Read More...</a></span>'),document.write(v),document.write("</span>"),document.write("</li>")}document.write("</ul>"),document.write("</span>")}//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>var numposts=1,numposts2=6,showpostthumbnails=!0,showpostthumbnails2=!1,displaymore=!1,displaymore2=!1,showcommentnum=!0,showcommentnum2=!1,showpostdate=!0,showpostdate2=!0,showpostsummary=!0,numchars=150,thumb_width=280,thumb_height=200,thumb_width2=62,thumb_height2=62,no_thumb=&quot;http://3.bp.blogspot.com/-PHzN2A92GHE/Vmim2TTkAII/AAAAAAAADZU/X42ioeFiyBo/s1600/newarlina_thumb.png&quot;,no_thumb2=&quot;http://2.bp.blogspot.com/-cW6waOyA8mY/Vmim2VkylII/AAAAAAAADZY/_pANIKGBUXA/s1600/newarlinathumb_small.png&quot;;</script>
</b:if>
</b:if>

Bước 3: Sao chép mã sau đây vào trước
<b:section class='main' id='main' maxwidgets='3' showaddelement='yes'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<div id='newarlinalabel1-wrapper'>
<b:section class='newarlinalabel1' id='newarlinalabel1' maxwidgets='1' showaddelement='yes'>
<b:widget id='HTML80' locked='false' title='Template' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<h2><span class='index'>&lt;a href=&#39;/search/label/<data:content/>?&amp;max-results=8&#39;&gt;View All&lt;/a&gt;</span><data:content/></h2>
<div class='widget-content'>
<script>
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/<data:content/>?orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=labelthumbs\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);</script>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>
<div id='newarlinalabel2-wrapper'>
<b:section class='newarlinalabel2' id='newarlinalabel2' maxwidgets='1' showaddelement='yes'>
<b:widget id='HTML81' locked='false' title='Tips Blogger' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<h2><span class='index'>&lt;a href=&#39;/search/label/<data:content/>?&amp;max-results=8&#39;&gt;View All&lt;/a&gt;</span><data:content/></h2>
<div class='widget-content'>
<script>
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/<data:content/>?orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=labelthumbs\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);</script>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>
</b:if>
Tiếp theo, trở ra phần Bố cục và thêm tiện ích vào, bạn gọi label ra, bằng cách điền tên label bạn muốn hiển thị theo nhãn.
title=
Hy vọng bạn sẻ thích dạng recent Post theo Label style tin tức này!
Hãy để lại comment phía dưới, quản lý viên của Seocucre.com chuẩn bị giúp sức bạn
chúc những bác thành công!!
Tạo Recent Post theo Label style tin tức Reviewed by Thietkeblogspot on 3:40 PM Rating: 5

No comments:

All Rights Reserved by Seo cực rẻ © 2014 - 2015

Liên hệ để SEO ngay

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.